AMORTYZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

AMORTYZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO

Środki trwałe podlegają amortyzacji, która polega na systematycznym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. Prawo bilansowe zezwala na rozpoczęcie dokonywania odpisów już w miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania.

 Określenie stawki i okresu amortyzacji uzależnione jest przede wszystkim od okresu użyteczności danego środka trwałego, na który ma wpływ długość jego czasu pracy, zmiany technologiczne. Prawo zezwala stosowanie dowolnej metody amortyzacji, jednakże ważne jest aby wybrana metoda odzwierciedlała zużycie środka trwałego co nie zawsze jest uzależnione od okresu użytkowania.

Głównym czynnikiem wpływającym na utratę wartości będzie intensywność jej używania. Każda jednostka powinna w swojej polityce rachunkowości określić, jaką metodą amortyzuje poszczególne grupy środków trwałych np. liniowo, w sposób degresywny. Takie informacje firma może zawrzeć w swoich zasadach rachunkowości.

Wyceny bilansowej środka trwałego dokonuje się pomniejszając wartość początkową rzeczy o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Z trwałą utratą wartości mamy do czynienia, gdy posiadany składnik nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Środek trwały może także wymagać remontu, ale nie są to wydatki związane z ulepszeniem. Ustawa o rachunkowości nie definiuje działań uznawanych za remont.