ELEKTRONICZNA FAKTURA VAT


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

ELEKTRONICZNA FAKTURA VAT

Podatnicy mają też możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.

Aby podatnik VAT mógł jednak skorzystać z tego prawa, musi najpierw uzyskać zgodę odbiorcy faktury na taki sposób przesyłania faktur.

Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Trzeba też zwrócić uwagę, że do podpisywania faktur elektronicznych nie wystarczy zwykły podpis elektroniczny. Do e-faktur potrzebne jest uzyskanie tzw. certyfikatu kwalifikowanego oraz posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Faktury wystawione lub otrzymane w formie elektronicznej przechowuje się w sposób umożliwiający, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp tym organom do faktur, w tym ich wydruku.

Faktury powinny być także czytelne. Możliwe jest także przechowywanie faktur na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, jednak tutaj konieczne jest spełnienie określonego wymogu.

Dotyczy on uprzedniego poinformowania w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego o miejscu ich przechowywania.

Chodzi tu o adres, tylko w przypadku gdy adres odnosi się do innego podmiotu niż podmiot, który wystawił lub otrzymał fakturę. Koniecznie trzeba też podać nazwę tego podmiotu