REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI W SĄDOWYM REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI W SĄDOWYM REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW

Krajowy Rejestr Sądowy /KRS/ jest rodzajem ewidencji prowadzonej w kraju działalności. Powstał w 2001 r. w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. Zastąpił istniejący poprzednio Rejestr Handlowy.


KRS pełni dwie funkcje: - informacyjną – stanowi bazę danych o podmiotach gospodarczych działających w Polsce


- legalizacyjną – dopiero dokonanie wpisu w rejestrze pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych Obowiązek dokonywania wpisu w rejestrze dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, innych osób prawnych.


wpisuje się do rejestru spółek cywilnych, lecz ich wspólników. Osoba fizyczna może również zarejestrować działalność w gminie – w rejestrze zwanym „ewidencja działalności gospodarczej”.


Aby zarejestrować działalność w KRS należy zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi nazwy przedsiębiorstwa. Od 25 września 2007 roku reguluje to Kodeks Cywilny. Nazwa lub jej skrót wpisywana jest we wszystkich dokumentach dot. prowadzonej działalności. Mogą być tworzone w języku obcym, ponieważ są indywidualnymi oznaczeniami przedsiębiorstw. Nazwa powinna się odróżniać od innych firm prowadzących działalność na rynku. Nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, rodzaju prowadzonej działalności i siedziby firmy. Niezbędne jest także określenie rodzaju działalności gospodarczej wg przepisów Polskiej Klasyfikacji Działalności.


W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia w KRS należy poprawnie wypełnić wniosek, dokonać opłaty za wpis do rejestru, wszystko w ściśle określonych przepisami terminach. Terminy obowiązujące w sprawie złożenia wniosku to – 14 dni przed rozpoczęciem działalności.


Z rejestracją firmy związane są następujące opłaty (2011r.):


- ewidencja działalności gospodarczej – 100 zł


- KRS – rejestr przedsiębiorstw – rejestracja osoby fizycznej – 150 zł


- KRS – Rejestr Przedsiębiorców – inni przedsiębiorcy – 1.000 zł