PRAWO GOSPODARCZE


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

PRAWO GOSPODARCZE

Zwrotem tym określa się zwyczajowo dziedzinę prawa regulującą działalność gospodarczą i jest synonimem publicznego prawa gospodarczego . Określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne i publiczne.

Teoria prawa gospodarczego miała swój początek w ZSRR w roku 1917 i odpowiada modelowi państwa regulującego i reglamentującego działalność gospodarczą. Jednocześnie państwo pełniło funkcję pracodawcy, regulatora, mediatora i sędziego. W modelu tym przewidziane są głównie państwowe formy prowadzenia działalności gospodarczej. Po 1945 roku zostało ono narzucone również w Polsce jako komunistyczna doktryna gospodarcza. Na szczęście w roku 1989 pojęcie to przestało mieć rację bytu wraz z upadkiem poprzedniego systemu.  Państwo zaczęło ograniczać swoją ingerencję w gospodarkę i pojawiły się nowe podmioty, tym samym Polska powróciła do poprzedniego modelu przedwojennego. Zniknęły z polskiego systemu prawnego pojęcia związane z gospodarką nakazowo-rozdzielczą tj. obowiązek kontraktowania. Rozpoczęto przywracanie do życia przedwojennych instytucji prawa handlowego oraz przekształcać istniejące instytucje na system zachodni.

Obecnie działalność gospodarcza regulowana jest przez dwie dziedziny prawa:

- prawo gospodarcze publiczne – określa funkcje państwa w gospodarce, jego zadania i kompetencje, mechanizm podejmowania decyzji, prawa i obowiązki obu stron

- prawo gospodarcze prywatne /prawo handlowe/- zasady tej gałęzi prawa opierają się na autonomiczności i równorzędności podmiotów