INWENTARYZACJA MAJĄTKU FIRMY


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

INWENTARYZACJA MAJĄTKU FIRMY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami majątek trwały musi być inwentaryzowany raz na cztery lata. Osobą odpowiedzialną w tym wypadku jest kierownik firmy. W pierwszej kolejności sporządza się szczegółową instrukcję, w której zapisuje się harmonogram, zakres i metody jakimi przeprowadzana będzie inwentaryzacja. Powinna znaleźć się tam również lista członków komisji spisowej oraz zakres ich odpowiedzialności: zaplanowanie jej, przeprowadzenie, aż do rozliczenia.

Kolejnym etapem jest przygotowanie numerowanych arkuszy spisowych. Jedną z metod inwentaryzacyjnych jest dokonanie spisu z natury, czyli fizyczne przeliczenie zasobów np. środków trwałych lub finansowych.

Komisja musi składać się przynajmniej z dwóch osób, przy czym wariantem idealnym jest żeby były to osoby spoza jednostki. Za wyjątkiem fizycznego przeliczania pozostałe czynności mogą być wspomagane przez systemy komputerowe.

Ujawnione różnice podlegają wyjaśnieniu i podliczeniu w księgach rachunkowych, mogą mieć one postać niedoborów i nadwyżek. Powinny być ujęte jako ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm, różnice podlegające kompensacie, niedobory zawinione i niezawinione, nadwyżki rzeczywiste i pozorne.

Inwentaryzacja jest oceną przydatności lub zbędności elementów majątku, pozwala ujawnić istniejące nieprawidłowości oraz rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne.