KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Dokumenty księgowe podlegają kontroli merytorycznej, rachunkowej i formalnej, a po wykonaniu takiej czynności osoba odpowiedzialna powinna na dokumencie złożyć podpis. Merytoryczna kontrola polega na określeniu czy zapisana na dokumencie operacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i czy odpowiada rzeczywistości.

Do przeprowadzenia kontroli merytorycznej zobowiązany jest zazwyczaj kierownik właściwej komórki organizacyjnej. Kontrola formalno-rachunkowa polega w szczególności na sprawdzeniu czy dokumenty zostały wystawione w sposób zgodny z zasadami rachunkowości i czy ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych. Kontroli formalno-rachunkowej dokonuje zazwyczaj upoważniony przez głównego księgowego pracownik działu księgowości.

Zasady sporządzania i rejestrowania wewnętrznych dowodów księgowych, zasady korygowania błędów oraz dokonywania operacji wewnętrznych powinny zostać szczegółowo zawarte w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w firmie.

Rzetelnie przygotowana instrukcja musi zawierać – opis cech poszczególnych dowodów księgowych, rodzaj dowodów księgowych zastosowanych w firmie, zasady obiegu i dekretacji dokumentów, wzory pieczęci umieszczanych na dokumentach oraz wzory podpisów osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dokumentów.