ZASADY ROZPOCZYNANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

ZASADY ROZPOCZYNANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozpoczęcie własnej działalności jest alternatywa na szukanie pracy i źródła utrzymania, ponieważ bezrobocie w Polsce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie około 20 %. Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualna oraz w postaci spółek – cywilnej, jawnej, partnerskiej, akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami tej ustawy pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, wydobywczą, albo zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast „Przedsiębiorcą” w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka niebędąca osobą prawną wykonująca działalność gospodarczą.

Wyżej cytowana ustawa mówi, że można podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy udać się do urzędu gminy lub miasta z dowodem tożsamości i wypełnić stosowne formularze zgłoszeniowe.

Następnym etapem jest uzyskanie numeru REGON w urzędzie statystycznym, poprzez wypełnienie formularza. Można go złożyć osobiście, za pośrednictwem urzędu gminy lub miasta, albo wysłać pocztą. Kolejny obowiązek, który na przedsiębiorcę nakłada ustawa jest otwarcie firmowego konta bankowego.

Kolejnym etapem jest wybór formy rozliczeń: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość i podjęcie decyzji czy firma będzie płatnikiem VAT.

Ostatnim krokiem przy zakładaniu własnej działalności jest dokonanie wpisu w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych, w celu zgłoszenia do ubezpieczenia i opłacania składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych.