USTAWA O PODATKU AKCYZOWYM


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

USTAWA O PODATKU AKCYZOWYM

Została sporządzona i znowelizowana zgodnie z nowymi rozwiązaniami wynikającymi z dyrektyw wspólnotowych. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

Szczegółowo określa sposób nakładania podatku akcyzowego na niektóre wyroby konsumpcyjne. Stawki akcyzy na poszczególne wyroby są określone przez państwa członkowskie, jednakże nie mogą być niższe od poziomu ustalonego w dyrektywach.

Opodatkowaniu akcyzą podlegają następujące kategorie wyrobów:


- produkty energetyczne służące do celów napędowych lub grzewczych (paliwa, gaz)

- energia elektryczna

- napoje alkoholowe piwo, wino – za wyjątkiem produkcji na użytek domowy, pośrednie produkty alkoholowe, wyroby spirytusowe

- wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, tytoń, cygaretki


Ponadto istnieje tzw. grupa wyrobów niezharmonizowanych objętych akcyzą, i są to m.in. kosmetyki i samochody osobowe. Zasady wymiaru i poboru podatku od tych wyrobów wynikają wyłącznie z krajowych regulacji.
Stawki podatku akcyzowego wyrażane są w: - kwocie na jednostkę wyrobu paliwa, alkohol, energia elektryczna - procencie maksymalnej ceny detalicznej (wyroby tytoniowe) - procencie ceny produktu (wyroby niezharmonizowane) Podatek niniejszy staje się wymagalny automatycznie po wprowadzeniu towaru na rynek.

Cechą istotną tego podatku jest jednofazowy sposób płacenia tzn. akcyza uiszczana jest jednokrotnie i doliczana jest do ceny zbycia.