WYSTAWIANIE FAKTURY VAT


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

WYSTAWIANIE FAKTURY VAT

Faktury VAT wystawiają czynni podatnicy podatku VAT. Z obowiązku takiego są zwolnieni w sytuacji, gdy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wystawienie faktury VAT obowiązuje także w przypadku otrzymania zaliczki lub zadatku.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego, podatnik wystawia fakturę w trzech egzemplarzach.

Oryginał faktury jest dostarczany do nabywcy, jedną z kopii podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, a drugą przesyła w ciągu 14 dni od dnia dokonania dostawy do biura wymiany informacji o VAT. Zgodnie z przepisami Ministra Finansów faktura VAT musi zawierać określone elementy. Wszelkie dane na fakturze muszą być zgodne z tymi, które zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Ponadto istotnymi elementami faktury są: nazwa i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i data wystawienia, nazwa usługi, kwota należności wraz z podatkiem oraz kwota podatku VAT. Podatnicy mają całkowitą dowolność w zakresie składania podpisu na fakturze.

Ta sama reguła odnosi się także do faktur korygujących. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie strony podpisywały fakturę. Może to mieć znaczenie w przypadku, gdyby pomiędzy kontrahentami doszło do sporu, bowiem w takiej sytuacji podpisana faktura zyska na znaczeniu.