Zasady analizy finansowej w firmie


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

Zasady analizy finansowej w firmie

Jest podstawowym narzędziem analizy finansów firmy. Dostarcza informacji o sytuacji i wynikach finansowych przedsiębiorstwa, niezbędnych w zarządzaniu nim. Dane te mogą być wykorzystywane przez instytucje kredytowe, inwestorów, audytorów oraz urzędy statystyczne.

W analizie finansowej niezbędne jest wykonanie badania sprawozdania finansowego, ustalenie przepływów pieniężnych, ustalenie sytuacji finansowej w szczególności: płynności, zadłużenia, aktywności i efektywności.

Źródłem danych są dokumenty obrazujące dotychczasową działalność przedsiębiorstwa takie jak: wszelkie dane księgowe, sprawozdania finansowe, kalkulacje i wyniki poprzednich analiz. Wykorzystać można również protokoły zarządu spółek, protokoły pokontrolne, informacje pochodzące z wywiadów, a także informacje zewnętrzne.

 W dzisiejszych czasach analiza finansowa jest często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie posiadanej przez nich spółki. Jest to szczególnie przydatne w przypadku spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Wielu inwestorów posiada akcje kilku spółek, które są kupowane lub sprzedawane w zależności od koniunktury rynkowej.  • - analizę wstępną
  • - analizę wskaźnikową
  • - analizę mierników syntetycznych

Podstawowymi instrumentami analizy finansowej są wskaźniki, które jednak same w sobie nie niosą informacji o przedsiębiorstwie. Dopiero punkty odniesienia dostarczają konkretnych informacji o wskaźnikach.

Takim odniesieniem może być:

  • - wartości wskaźników z poprzednich okresów – ich porównanie pozwala na określenie tendencji w danej firmie
  • - wartość wskaźnika w innych przedsiębiorstwach tej samej branży – średni wskaźnik uważa się za godny naśladowania
  • - planowanie wskaźnika na dany okres – pozwala określić czy zrealizowano plan