LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO

Likwidacją środka trwałego jest całkowite zaprzestanie użytkowania tego składnika majątku i zdjęcie go z ewidencji. Powody takiej operacji mogą być różne – np. rzecz uległa zużyciu, została skradziona lub trwale zniszczona. W każdy wypadku powód likwidacji powinien zostać opisany w protokole likwidacji, a dokument ten powinien zostać opatrzony datą i podpisany przez kompetentne osoby.

 

Dodatkowo przyczynę likwidacji należy udokumentować. Jeżeli środek trwały został skradziony lub spalony, to należy dołączyć protokół od policji lub straży pożarnej. Likwidacja w skutek zdarzenia losowego, czy zużycia to strata, która może stanowić dla przedsiębiorcy koszt.

Ponadto środek trwały może być przekazany do wykorzystania prywatnego i w takiej sytuacji należy wykreślić go z ewidencji podając datę i przyczynę wykreślenia. Przekazanie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym, natomiast sprzedaż środka trwałego stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że jeśli w momencie zakupu składnika majątku przekazywanego na potrzeby osobiste przedsiębiorcy przysługiwało odliczenie VAT, to w momencie przekazania tego majątku na potrzeby osobiste należy od jego wartości zapłacić VAT.

Dokonując sprzedaży środka trwałego przedsiębiorca musi wystawić dokument sprzedaży np. fakturę VAT i zapłacić podatek dochodowy i VAT.