ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Składa się z kilku etapów: czynności wstępne, przedbilansowe, bilansowe oraz pobilansowe. Ich celem jest odzwierciedlenie sytuacji majątkowej i finansowej, wykonanie analizy finansowej i ewentualne podjęcie decyzji zarządczych.

Zamknięcia ksiąg dokonuje się przed rozpoczęcie właściwych prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego.

 Na prace związane z zamknięciem ksiąg składa się także inwentaryzacja i wycena. Według ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów jednostki. Zatem obowiązkiem bezwzględnym jest potwierdzenie sald.

Czynności wstępne obejmują skompletowanie wiążących przepisów i innych materiałów (opracowań, komentarzy, poradników). Następnie należy zweryfikować aktywa i pasywa oraz wybrać metodę ustalenia wyniku finansowego.

Do drugiej grupy czynności – przedbilansowych - zaliczyć należy kontrolę zaksięgowanych dochodów, poprawność dekretacji i księgowań. Następna czynność to analiza kont (obrotów i sald), inwentaryzacja roczna, zaksięgowanie różnic inwentaryzacyjnych oraz korekt.

Czynności bilansowe to zestawienie obrotów i sald, przeprowadzenie wyceny inwentaryzacyjnej, uzgodnienie syntetyczne i analityczne, wprowadzenie przeksięgowań i korekt.

Kolejna czynność to ponowne sporządzenie zestawienia obrotów i sald, po ostatnich księgowaniach i można dokonać wstępnego zamknięcia ksiąg.