AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Z wartościami niematerialnymi i prawnymi mamy do czynienia tylko wtedy, gdy ww. wartości zostały nabyte. Jeżeli taką wartość podatnik wytworzy we własnym zakresie, nie będzie ona stanowiła dla niego nabytego składnika majątku. . Oznacza to, że koszty ich wytworzenia zaliczane będą do kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ściśle określają co można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych.

Są to: spółdzielcze prawo własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie prawa majątkowe, licencje, prawo własności przemysłowej, równowartość informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej i organizacyjnej, wartość firm i koszty prac rozwojowych. Podlegają one amortyzacji jedynie w ściśle określonych warunkach.

Gdy stanowią własność lub współwłasność podatnika, albo są używane na podstawie leasingu. Wykorzystywane są na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, zostały oddane do użytkowania na podstawie licencji, umowy najmu lub dzierżawy, albo leasingu. Przewidywany okres użytkowania tych wartości musi być dłuższy niż 1 rok.

Dla wartości niematerialnych i prawnych ustawodawca przewidział tylko jedną metodę amortyzacji, polegającą na systematycznym odpisywaniu w koszty określonej wartości w czasie krótszym niż określone przepisy podatkowe.