SPRAWOZDANIE FINANSOWE


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Warunkiem sporządzenia wiarygodnego sprawozdania finansowego jest właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie. Odpowiednia weryfikacja zarówno majątku firmy, jak i źródeł jego pochodzenia daje podstawy do wprowadzania korekt w księgach rachunkowych. Ewidencja księgowa odzwierciedla stan faktyczny posiadanych przez firmę aktywów i pasywów.

Kolejnym ważnym etapem jest właściwa wycena majątku i przedstawienie danych we właściwy sposób w bilansie. Jest to niezwykle istotne dla odbiorców sprawozdań takich jak inwestorzy, banki udzielające bankom kredytów.

Informacja o wysokości kapitału obrotowego daje podstawę do analizy zdolności firmy do regulowania bieżących zobowiązań.


Informacje o osiągniętym przez firmę wyniku finansowym przedstawiają dane dotyczące składników przychodów oraz kosztów i strat. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na wynik finansowy netto składają się wyniki działalności operacyjnej, operacji finansowych, nadzwyczajnych, obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią w sprawozdaniu funkcję uzupełniającą i rozszerzającą. Można zamieścić tu wszystkie istotne dane, które nie zostały ujawnione w pozostałych częściach sprawozdania np. zmiany wartości środków trwałych (aktualizacja, nabycie, przemieszczenie, stan końcowy).

Ustawa wymaga ujawnienia informacji na temat: przeciętnego zatrudnienia, wynagrodzeń (także z zysku), pożyczek i świadczeń.