NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KSIĘGOWE


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KSIĘGOWE

Najczęściej błędy księgowe popełniane są w dokumentach źródłowych, inwentaryzacyjnych, ewidencyjnych, jak też w zestawieniach pomocniczych i kontrolnych. Zdarzające się nieprawidłowości w dokumentacji źródłowej to niestarannie sporządzony dokument – bez daty, wymaganych podpisów, albo nieprawidłowo zadekretowany.

Występują także niewłaściwie zakwalifikowane dokumenty do okresu sprawozdawczego, nieprawidłowe zestawienia dowodów księgowych np. raporty kasowe, albo też zdarza się całkowity brak dokumentów księgowych.

W urządzeniach ewidencyjnych najczęściej występują błędy polegające na opuszczeniu operacji gospodarczych, niewłaściwe strony kont lub też zaksięgowanie tej samej operacji z różnymi kwotami. Polega to na dwukrotnym zapisaniu dokumentu w księgach rachunkowych, ale zdarza się też zniekształcenie danych źródłowych przy dokonywaniu zapisu (nieprawidłowa suma), albo nieprawidłowa rubryka. Jednak najczęściej powtarzającym się błędem są nieprawidłowe sumowania, ale większość tych błędów pojawia się tylko przy ręcznym księgowaniu. Zastosowanie nawet prostego programu księgowego znacznie poprawia bezbłędność tych czynności.

Dokonanie korekty wymaga kilku działań kontrolnych m.in. merytorycznej, formalnej i rachunkowej, uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną, sporządzanie zestawień kontrolnych. Usunięcie stwierdzonych błędów musi być dokonane z zachowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości.