USTAWA O RACHUNKOWOŚCI


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych regulują przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. zawarte w Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami w rozporządzeniach.

Została sporządzona w celu właściwego prowadzenia rachunkowości zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Często nazywana jest polskim prawem bilansowym i była w ostatnich latach wielokrotnie nowelizowana.

Ustawa określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

  Przedstawia również zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na mocy niniejszej ustawy prowadzi się tzw. politykę rachunkowości, przez którą rozumie się wybran i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą.

Przepisy Ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Polski następujących podmiotów prawnych:

- spółek handlowych i spółek cywilnych z wyjątkiem spółek Skarbu Państwa i NBP

- osób fizycznych, spółek cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne, spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych

- jednostek działających na podstawie Prawa Bankowego

- jednostek i zakładów budżetowych, ich gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych, które działają w gminach powiatach i województwach

- osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

- innych jednostek, jeśli otrzymują na realizację zadań subwencję z budżetu państwa