ROZRACHUNKI W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

ROZRACHUNKI W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Wszystkie należności i zobowiązania stanowią dla firm rozrachunki i są one ewidencjonowane w następujących pozycjach: rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, publicznoprawne, rozrachunki z pracownikami, inne rozrachunki oraz odpisy aktualizujące.

 

Należności i zobowiązania wylicza się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, czyli według dowodu księgowego np. faktury VAT. Jest to tzw. wycena początkowa.

Natomiast na dzień bilansowy należność rozrachunków wylicza się w kwocie wymagalnej zapłaty. Oznacza to, że wartość podwyższa się również o odsetki, które firma może naliczyć.

Każda firma dostosowuje ewidencję rozrachunków z dostawcami i odbiorcami do własnych potrzeb, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i uzyskanie wymaganych informacji. Można zatem tworzyć konta rozrachunkowe z kontrahentami zagranicznymi (import – eksport) i w zależności od przeprowadzonej transakcji będą wykorzystywane inne dokumenty księgowe np. dokument odprawy celnej, który zawiera informacje dot. cła, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego.

Rozrachunki publicznoprawne obejmuje wszystkie rodzaje podatków – VAT, podatek dochodowy, od nieruchomości oraz np. ubezpieczenia społeczne, a także zaliczki podatków np. od wynagrodzeń pracowników i dywidend. Można wyodrębnić również konto „rozrachunki z urzędami celnymi” z tytułu pobieranych przez nie ceł, akcyz, opłat manipulacyjnych.