INWENTARYZACJA DROGA POTWIERDZENIA SALD


Metodą tą inwentaryzuje się aktywa niemające postaci materialnej m.in. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych własnych lub innych firm, w tym papiery wartościowe, należności np. pożyczki.

INWENTARYZACJA DROGA POTWIERDZENIA SALD

Metodą tą inwentaryzuje się aktywa niemające postaci materialnej m.in. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych własnych lub innych firm, w tym papiery wartościowe, należności np. pożyczki.

Potwierdzenie salda spełnia kilka funkcji: potwierdza realność rozrachunku, przypomina dłużnikom o występujących należnościach, informuje o stanie prawnym kontrahentów, ujawnia należności wątpliwe lub sporne, pozwala wykryć nadużycia lub nieprawidłowości pracowników, zapłaty w innej wysokości.

Obowiązująca zasada to wystawienie potwierdzenia salda przez wierzyciela. Wyjątek stanowią banki, które informują o wysokości środków na rachunkach i o wysokości kredytów do spłaty. Zgodnie z ustawą o rachunkowości należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej do zapłaty, po wyksięgowaniu zaokrągleń groszowych i należności przedawnionych.

Praktyka w tym zakresie jest taka, że wierzyciel wysyła do dłużnika druk potwierdzenia salda w dwóch egzemplarzach, a trzeci dołącza do dokumentacji. Kontrahent powinien potwierdzić otrzymany dokument jeśli zgadza się z jego wysokością, a jeśli nie, powinien podać kwotę niezgodności oraz przyczynę. Jeżeli nie można uzyskać potwierdzenia, dane saldo należy zinwentaryzować drogą weryfikacji.

W dobie dzisiejszej potwierdzenie salda można uzyskać drogą listową, faksową, elektroniczną lub telefoniczną.