USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst ujednolicony, oraz Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca tę Ustawę Dz. U. z 30 listopada 2009 r. Nr 201, poz. 1542

USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst ujednolicony, oraz Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca tę Ustawę Dz. U. z 30 listopada 2009 r. Nr 201, poz. 1542

Zgodnie z zapisami tej Ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:


  • osoby prawne
  • jednostki niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek, jednakże podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji
  • grupy kapitałowe składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego
  • spółki niemające osobowości prawnej posiadające siedzibę w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów

Przepisów Ustawy nie stosuje się do:

  • przychodów z działalności rolniczej /z pewnymi wyjątkami/
  • przychodów z gospodarki leśnej
  • przychodów armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym
  • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dochody pochodzące z dywidend są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • odbiorcą dywidendy uzyskującym z tego tytułu dochody jest spółka